FAMNITovi Izleti v matematično vesolje
Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu

Neskončno dolg izlet

Predstavljati sodobne probleme in delo matematika na poljuden in širši jav­nosti do­stopen način je lahko dandanes svojevrsten izziv tudi za vrhunskega raziskovalca. Živimo namreč v času, ko so izjemni tehnološki dosežki vsakomur dostopni zgolj s pritiskom na gumb in smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njiho­vem delovanju. Tako zlahka pozabimo na tisočletna odkritja matematikov: filozofov, zvezdogledov, zemljemercev, inženirjev, kozmologov, ekonomistov, računalničarjev in drugih, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet.

Ali je sploh še mogoče mladim približati pravo matematiko - ta čudoviti jezik idej, ustvarjalnosti in domišljije – ko pa se zdi, da je za dijake pomembno le še rutinsko reševanje maturitetnih nalog brez kakršnegakoli razumevanja časa in okolja, v ka­terem matematika nastaja?

Verjamem, da lahko z letošnjim ciklom Izletov v matematično vesolje nagovori­mo tudi tiste, ki o tem dvomijo. Veseli me, da so se našemu povabilu k sodelova­nju odzvali predavatelji, ki imajo kljub mladosti že pestre mednarodno obarva­ne življenje­pise, so predani raziskovalci in zavzeti pedagogi, hkrati pa so tako ali drugače pove­zani tudi z našo fakulteto. Želim si, da bi tovrstna večerna sre­čanja postala nesko­nčno dolg izlet: tradicionalno druženje primorskih brihtnih glav ob zanimivih znan­stvenih odkritjih in nabrušenih predavateljih z različnih slovenskih in tujih usta­nov.


Prof. dr. Dragan Marušič, dekan UP FAMNIT